Szanowni Państwo,

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach informuje o zmianach w regulaminach:

  • Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych;
  • Regulaminie kart kredytowych,
  • Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych i rolników;

których część przepisów będzie obowiązywać już  od 05 maja 2019r oraz od 14 września 2019r. Wprowadzone zmiany wynikają przede wszystkim z konieczności dostosowania postanowień Regulaminów  do wymogów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z ww. Ustawą określeni w niej dostawcy usług (m.in. podmioty prowadzące rachunki bankowe oraz podmioty świadczące usługi dostępu do rachunków bankowych) będą mogli za zgodą Klienta lub osoby, którą Klient upoważnił do korzystania z systemu bankowości elektronicznej, inicjować transakcje płatnicze, mieć dostęp do informacji o rachunku płatniczym Klienta oraz potwierdzać dostępność środków na rachunku płatniczym Klienta dla transakcji płatniczej opartej na karcie płatniczej. Dotyczy to sytuacji, w której Klient ma dostęp on-line do rachunku płatniczego.

Ponadto w Nadwiślańskim Banku Spółdzielczym w Puławach nastąpi zmiana instrumentów uwierzytelnienia użytkownika. Zmiana ta związana jest z wynikającymi z ww. Ustawy wymogami silnego uwierzytelnienia Posiadacza rachunku lub osoby upoważnionej do dysponowania rachunkiem, czyli dwuczynnikowej weryfikacji tożsamości zapewniającej mocniejszą ochronę danych tych osób.

Nowe Regulaminy dostępne są w placówkach Banku.

W przypadku braku akceptacji zmian mają Państwo możliwość:

  1. złożenia na piśmie sprzeciwu wobec tych zmian, co będzie skutkowało rozwiązaniem umowy rachunku z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian;
  2. wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym;

Brak sprzeciwu wobec proponowanych zmian oznaczać będzie akceptację zapisów zawartych w w/w Regulaminie.

 

Z poważaniem,

Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach