Historia naszego Banku  rozpoczyna się w dniu  9 kwietnia 1904 r.

46 członków założycieli, w oparciu o ustawę z dnia 5 lutego 1904 r., założyło Puławskie Towarzystwo Pożyczkowo - Oszczędnościowe. Władzę Towarzystwa stanowiły : Zarząd, Rada i Ogólne Zebranie Udziałowców, przekształcone następnie w 1906 r. w Zebranie Reprezentantów. Członkowie przystępujący do Towarzystwa byli zobowiązani do wpłacania udziału członkowskiego.  Od 1911 r. członkiem Towarzystwa mógł zostać każdy pełnoletni obywatel. Do Towarzystwa przystępowały stowarzyszenia i spółki. Członkami Towarzystwa byli też rzemieślnicy, kupcy, urzędnicy, przedstawiciele wolnych zawodów i chłopi. Towarzystwo udzielało pożyczek na podstawie zaufania, osobistego poręczenia, pod zastaw produktów rolnych, inwentarza i wyrobów przemysłowych. Stosowano pożyczki krótkoterminowe  ze spłatą do 1 roku oraz długoterminowe do 5 lat. Puławskie Towarzystwo aktywnie działało na rzecz lokalnego społeczeństwa i angażowało się w liczne akcje społeczne i dobroczynne, w tym na rzecz finansowego wspierania szpitala w Puławach, ochotniczej straży pożarnej oraz budowę szkoły. Pierwsza wojna światowa spowodowała przerwę w działalności Towarzystwa do 1917r. W dniu 19 listopada 1922r. Zebranie Reprezentantów podjęło uchwałę o zmianie nazwy Towarzystwa na Puławską Spółdzielnię Kredytową. Lata kryzysu międzywojennego i następnie okupacja hitlerowska były najtrudniejszym okresem funkcjonowania Puławskiej Spółdzielni Kredytowej. Terror okupacyjny i działania wojenne nie ograniczyły działalności spółdzielni. Kontrola aparatu okupacyjnego doprowadziła do konfiskaty na rzecz armii niemieckiej budynku Spółdzielni, który zamieszkali żołnierze niemieccy i w którym następnie zorganizowano szpital wojskowy.

Działania wojenne na linii Wisły szczególnie uporczywe w rejonie Puław, zniszczenie miasta i okolic oraz konieczność ewakuacji ludności, spowodowały zawieszenie funkcjonowania Spółdzielni. Działalność Puławskiej Spółdzielni Kredytowej wznowiono w lutym 1945r. W 1948r. władze Spółdzielni doprowadziły do odzyskania zdewastowanego działaniami wojennymi budynku. 25 października 1948r. na mocy dekretu o reformie bankowej na bazie spółdzielni powstała Gminna Kasa Spółdzielcza, która stała się organem banku państwowego. Pod względem organizacyjnym Kasa Spółdzielcza podporządkowana była Bankowi Rolnemu a od 1953r. Narodowemu Bankowi Polskiemu. Na Zgromadzeniu Zebrania Przedstawicieli w dniu 14 marca 1965, Gminna Kasa Spółdzielcza została przekształcona w Bank Spółdzielczy. Puławski Bank Spółdzielczy jako bank zaczął prowadzić działalność od 26 sierpnia 1965 r. Głównym kierunkiem działalności Banku było udzielanie kredytów rolnikom. 7 września 1975 r. Bank Spółdzielczy w Puławach został członkiem Banku Gospodarki Żywnościowej. Nastąpiła reorganizacja struktury administracyjnej i proces dostosowania  do nowej specyfiki  terenu działania. Wynikiem reorganizacji  było w 1977 r. przyłączenie Banku Spółdzielczego w Górze Puławskiej i usamodzielnienie się dotychczasowego oddziału Banku w Końskowoli. Po reorganizacji wystąpił dynamiczny rozwój działalności Banku, czego dowodem było w 1977 r. zajęcie II miejsca w zorganizowanym na szczeblu wojewódzkim – konkursie współzawodnictwa. 1982 rok to dalszy proces reorganizacji Banku Spółdzielczego w Puławach ze względu na uchwalone przez Sejm dwie ustawy: Prawo Bankowe i Prawo Spółdzielcze. Na podstawie wyżej wymienionych  ustaw Bank Spółdzielczy stał się samodzielną jednostką organizacyjną działającą w oparciu o  własny statut. W roku 1993 Bank Spółdzielczy w Puławach przystąpił do Związku Rewizyjnego Banków Spółdzielczych.

Dnia 12 sierpnia 1994 r. Rada Nadzorcza w obecności Zarządu podjęła uchwałę w sprawie uczestnictwa Banku w spółce BGŻ S.A. w charakterze akcjonariusza i następną uchwałę w sprawie przejęcia nieruchomości i majątku od BGŻ S.A. w Warszawie. Powstał nowy system prawny nakreślający niezbędne zmiany organizacyjne, które musiały być przeprowadzone w celu restrukturyzacji i utworzenia trójszczeblowej krajowej grupy banków regionalnych. W 1996r. Narodowy Bank Polski - podniósł  wymóg posiadania odpowiedniej wysokości funduszy własnych i zmusił do łączenia się mniejszych kapitałowo banków spółdzielczych. W wyniku połączeń  do dominującego kapitałowo Banku Spółdzielczego w Puławach przyłączyły się następujące jednostki: w 1997r. Bank Spółdzielczy w Dębliniew 1998r. Bank Spółdzielczy w Baranowie, w  2000r.  Bank Spółdzielczy w Gniewoszowie i SieciechowiePo połączeniu się banków na Zebraniu Przedstawicieli w Centrali w Puławach w 2000 r. podjęto uchwałę o przyjęciu nazwy  Nadwiślański Bank Spółdzielczy. Od 01 kwietnia 2010 r. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach funkcjonuje w Zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Placówki Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach to: Centrala w PuławachOddział w DęblinieOddział w BaranowieOddział w GniewoszowieFilia w SieciechowiePunkt Kasowy w Górze PuławskiejPunkt Kasowy w GołębiuNadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach służy wszystkim: osobom prywatnym,  rolnikom, małej i średniej przedsiębiorczości oraz całemu lokalnemu środowisku.