Solary

Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych
 
 
Warunki udzielenia kredytu w naszym Banku:
›  Dotacja NFOŚiGW na spłatę kapitału – 45% wartości
     kosztów kwalifikowanych
›  Minimalna kwota kredytu: 3.000 PLN
›  Oprocentowanie: WIBOR 3M + marża 4 p.p.
›  Prowizja: 2% od kwoty udzielonego kredytu
›  Okres kredytowania: maksymalnie 10 lat
›  Finansowanie do 100% wartości przedsięwzięcia/kosztów kwalifikowanych 
 
Warunki dofinansowania kredytu:
•  Beneficjentem dotacji mogą być osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym
   lub prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym w budowie
•  Dotacja może być udzielona na przedsięwzięcie dotyczące zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach
   przeznaczonych lub wykorzystywanych  na cele mieszkaniowe: do ogrzewania wody użytkowej lub ogrzewania wody
   użytkowej  i wspomagania zasilania w energię innych odbiorników ciepła (np: centralne ogrzewanie)
•  Dotacja wynosi 45% kapitału kredytu bankowego wykorzystanego na sfinansowanie kosztów kwalifikowanych
   przedsięwzięcia
•  Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem,
    że jednostkowy koszt kwalifikowany realizowanego przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2.250 zł/m2
    powierzchni apertury kolektora słonecznego
 
Dodatkowe informacje w Placówkach Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach
lub na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:


www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/doplaty-do-kredytow/doplaty-do-kredytow-na-kolektory-sloneczne/