Informacja dla Posiadaczy rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych oraz rachunków lokat terminowych oszczędnościowych o możliwości wydania dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści art. 56 Prawa bankowego:

 
1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie Bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom:
  a. współmałżonkowi;
  b. wstępnym – przodkom w linii prostej, rodzicom, dziadkom, pradziadkom;
  c. zstępnym – potomkom w linii prostej, dzieciom, wnukom, prawnukom;
  d. rodzeństwu
-określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
2. Kwota wypłaty, o której mowa w pkt 1 bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
4. Jeżeli Posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit o którym mowa w pkt 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
5. Kwota wypłacona zgodnie z pkt 1 nie wchodzi do spadku po Posiadaczu rachunku.
6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem pkt 4 są obowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza.
7. Z dniem złożenia dyspozycji bankowego zapisu na wypadek śmierci Posiadacz rachunku ma obowiązek poinformowania o tym fakcie osób wskazanych w dyspozycji.
8. Dyspozycji na wypadek śmierci nie można złożyć do rachunków wspólnych.
9. Posiadacz rachunku informuje każdorazowo Bank o zmianie danych osób wskazanych w dyspozycji w tym danych adresowych.
10. Realizacja dyspozycji na wypadek śmierci następuje po uzyskaniu przez Bank wiarygodnej informacji o śmierci Posiadacza rachunku, przez którą należy rozumieć:
  a. dostarczenie do Banku pełnego lub skróconego odpisu aktu zgonu Posiadacza rachunku,
  b. dostarczenia do Banku prawomocnego postanowienia sądu o uznaniu Posiadacza rachunku za zmarłego;
  c. otrzymanie potwierdzenia z bazy PESEL.
11. W przypadku powzięcia przez Bank informacji o śmierci Posiadacza rachunku, który wydał dyspozycję na wypadek śmierci, Bank zawiadamia osoby wskazane w dyspozycji o możliwości wypłaty określonej kwoty, o ile bank jest w posiadaniu danych adresowych tej/tych osób.
12. W przypadku śmierci osoby wskazanej w dyspozycji na wypadek śmierci przed realizacją kwoty dla niej przeznaczonej dyspozycja wkładem na wypadek śmierci na jej rzecz traci moc, a przedmiotowa kwota, w przypadku niezłożenia przez Posiadacza rachunku innych dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, wchodzi w skład masy spadkowej.