Pracownicy Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach dokładają wszelkich starań, aby świadczone przez nas usługi oraz oferowane produkty spełniały rynkowe standardy, a obsługa Klienta była zawsze na najwyższym poziomie.

Jeśli jednak nie jesteście Państwo zadowoleni ze świadczonych przez nas usług lub znajdujący się w naszej ofercie produkt nie spełnił Waszych oczekiwań – możecie złożyć reklamację w jednej z poniższych form:

 • elektronicznie – na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • pisemnie – wysyłając list na adres: Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach, ul. Piłsudskiego 30, 24-100 Puławy;
 • ustnie – telefonicznie lub osobiście w najbliższej placówce Banku

Aby przyspieszyć proces rozpatrywania reklamacji pamiętać należy, aby kierowane przez Państwa zgłoszenie zawierało niezbędne dane umożliwiające identyfikację rachunku lub operacji, której reklamacja dotyczy.

Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji przez pełnomocnika na podstawie prawidłowo sporządzonego pełnomocnictwa.

Wszystkie reklamacje wpływające do Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach rozpatrywane są ze szczególną starannością. Dążymy do tego, aby jak najszybciej udzielić odpowiedzi na kierowane do NBS w Puławach zapytania. Reklamację rozpatrujemy i udzielamy na nią odpowiedzi, nie później niż w terminie:

 • do 15 dni roboczych od daty jej otrzymania dla reklamacji złożonej przez Klienta, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej;
 • do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

Jednak w przypadkach wymagających bardziej szczegółowych wyjaśnień maksymalny czas udzielenia odpowiedzi na zgłoszoną reklamację może wynieść:

 • 35 dni roboczych dla reklamacji złożonej przez Klienta, związanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej, w szczególności reklamacji kartowych rozpatrywanych przy udziale Visa lub MasterCard;
 • 60 dni kalendarzowych od daty otrzymania reklamacji niezwiązanej z realizacją zlecenia płatniczego oraz wydania karty płatniczej.

W przypadku przedłużonego terminu rozpatrzenia reklamacji Bank poinformuje Państwa o przyczynie opóźnienia, wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi.

Zgłaszane przez Państwa reklamacje rozpatrywane przez NBS w Puławach są nieodpłatnie.

Standardowo odpowiedź na złożoną przez Państwa reklamację zostanie wysłana w formie pisemnej na adres korespondencyjny lub mailowo - pod warunkiem, że wyrażono na to zgodę.

Jeżeli odpowiedź dotycząca zgłoszonej przez Państwa reklamacji nie jest satysfakcjonująca mogą Państwo złożyć do Banku odwołanie do Zarządu NBS w Puławach w terminie 30 dni od dnia otrzymania odpowiedzi na reklamację.

Dodatkowo w procesie odwoławczym mają Państwo prawo:

 1. zwrócenia się do Miejskiego Rzecznika Konsumenta lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta);
 2. zwrócenia się do Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, działającego przy Związku Banków Polskich w celu pozasądowego rozstrzygnięcia sporu (przysługuje Klientowi posiadającemu status konsumenta) w przypadkach roszczeń określonych w Regulaminie Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, dostępnym na stronie internetowej Związku Banków Polskich (www.zbp.pl);
 3. wystąpienia z wnioskiem do Rzecznika Finansowego w celu rozpatrzenia sprawy lub przeprowadzenia postępowania polubownego zgodnie z Ustawą o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 (w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną);
 4. wystąpienia z powództwem do Sądu Powszechnego.

Właściwym dla NBS w Puławach organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego z siedzibą przy Placu Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa, adres korespondencyjny Urzędu: Komisja Nadzoru Finansowego, Plac Powstańców Warszawy 1, skr. poczt. 419, 00-950 Warszawa 1.