Szanowni Państwo,

Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach informuje, że z dniem 20 grudnia 2018r. zmianie ulegną zapisy  Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych, Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla rolników.

Wprowadzone zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw . Główne zmiany to:

  • wprowadzenie nowego terminu rozpatrywania reklamacji dla transakcji płatniczych, który będzie wynosił 15 dni roboczych, a w szczególnie skomplikowanych sytuacjach będzie mógł być wydłużony do 35 dni roboczych;
  • doprecyzowany został moment otrzymania zlecenia płatniczego, otrzymanego po godzinie granicznej lub w dniu wolnym od pracy;
  • doprecyzowano zapisy dotyczące odpowiedzialności Banku wobec Posiadacza rachunku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej oraz za wykonanie nieautoryzowanej transakcji płatniczej (zmniejszenie do kwoty 50 Euro odpowiedzialności płatnika za straty spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami);

 

Ponadto wprowadzono również zmiany nie związane z ustawą, tj.:

  • w Regulaminie otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych dodano zapis o możliwości zaciągnięcia dopuszczalnego debetu w rachunku;

 

 

                                                               Z poważaniem,

     Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach