Komunikat Banku dla klientów indywidualnych

 
Szanowni Państwo,
 
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 1175), implementująca w ustawodawstwie polskim zapisy Dyrektywy 2007/64/We z dnia 13 listopada 2007 r. (tzw. Dyrektywa PSD). Celem ww. Dyrektywy jest przede wszystkim stworzenie jednolitego, europejskiego rynku płatniczego i ustandaryzowanie zasad realizacji usług płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawa o usługach płatniczych przewiduje dwustopniowy proces wdrażania jej zapisów. Pierwszy przypadł na dzień 1 stycznia 2012 i wiązał się z określeniem maksymalnego czasu realizacji zleceń płatniczych w Euro i złotych polskich. Druga część zmian, które wchodzą w życie, zgodnie z Ustawą, z dniem 24 października 2012 r., to przede wszystkim zwiększenie przejrzystości warunków świadczenia usług płatniczych oraz zakresu informacji przekazywanych klientowi dla usług płatniczych wykonywanych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W ramach przeprowadzonych w tym zakresie działań Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach wprowadził zmiany w „Regulaminie otwierania i prowadzenia przez Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach  rachunków bankowych w złotych  dla osób fizycznych”, który wchodzi w życie z dniem 24 października 2012 r. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach pragnie zaznaczyć, iż w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy treścią zawartej z Klientem Umowy a nowym Regulaminem, pierwszeństwo przyznać należy zapisom Regulaminu. Sprzeczność tego typu zachodzić będzie bowiem w rzeczywistości pomiędzy postanowieniami Umowy zawartej z Klientem a przepisami ustawy o usługach płatniczych, przeniesionymi do nowego Regulaminu.
Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian znajdą Państwo na stronie internetowej Banku lub w najbliższej placówce Banku.
Przypominamy, że w związku z wprowadzonymi zmianami przysługuje Państwu prawo ich nieprzyjęcia poprzez złożenie w Banku lub przesłanie drogą korespondencyjną pisemnego oświadczenia o odmowie przyjęcia zmian w terminie 14 dni od dnia otrzymania ich treści. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy zawartej z Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Puławach.
Wierzymy, iż proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia zadowolenia z naszych usług.