Komunikat dla Klientów Banku prowadzących działalność gospodarczą

 
Szanowni Państwo,
 
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 1175), implementująca w ustawodawstwie polskim zapisy Dyrektywy 2007/64/We z dnia 13 listopada 2007 r. (tzw. Dyrektywa PSD). Celem ww. Dyrektywy jest przede wszystkim stworzenie jednolitego, europejskiego rynku płatniczego i ustandaryzowanie zasad realizacji usług płatniczych w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Ustawa o usługach płatniczych przewiduje dwustopniowy proces wdrażania jej zapisów. Pierwszy przypadł na dzień 1 stycznia 2012 r. i wiązał się z określeniem maksymalnego czasu realizacji zleceń płatniczych w euro i złotych polskich. Druga część zmian, które wchodzą w życie, zgodnie z Ustawą, z dniem 24 października 2012 r., to przede wszystkim zwiększenie przejrzystości warunków świadczenia usług płatniczych oraz zakresu informacji przekazywanych klientowi dla usług płatniczych wykonywanych w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
W ramach przeprowadzonych w tym zakresie działań Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach wprowadził zmiany w „Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych”. Załączony Regulamin znajduje bezpośrednie zastosowanie w zakresie nieuregulowanym Umową zawartą z Klientem.
Jednocześnie Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach pragnie zaznaczyć, iż w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sprzeczności pomiędzy treścią zawartej z Klientem Umowy a nowym Regulaminem, pierwszeństwo przyznać należy zapisom Regulaminu. Sprzeczność tego typu zachodzić będzie bowiem w rzeczywistości pomiędzy postanowieniami Umowy zawartej z Klientem a przepisami Ustawy o usługach płatniczych, przeniesionymi do nowego Regulaminu.
Ustawa o usługach płatniczych zezwala na to, aby Bank uzgodnił z Klientem niebędącym konsumentem, że przepisów art. 17-32, art. 34-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art. 144-146 tejże ustawy nie stosuje się w całości lub w części.
Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach wskazuje, że nowy Regulamin zawiera zapis o skorzystaniu ze wskazanego powyżej prawa do wyłączenia stosowania niektórych zapisów ustawy, zawarty w § 78, w następującym brzmieniu:
„Działając na podstawie art. 16 oraz art. 33 ustawy z dnia sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 199, poz. 1175 z późn. zm.), ustala się że:
1)   zakres obowiązków informacyjnych Banku względem Klienta oraz sposób dostarczania informacji;
2) tryb zmiany postanowień umowy, Regulaminu oraz Taryfy opłat;
3) prawa i obowiązki Stron w zakresie dostarczania przez Bank usług i korzystania z nich, w tym zwłaszcza:
a)   dopuszczalność i tryb wypowiedzenia Umowy, jak również długość okresu wypowiedzenia,
b)   opłaty pobieranych przez Bank z tytułu świadczenia usług,
c)   odpowiedzialność za wykonane transakcje płatnicze,
d)   postępowania reklamacyjne oraz zwrot kwoty transakcji płatniczej;
4) odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania
uregulowane zostały w sposób wystarczający w Umowie, Regulaminie oraz Taryfie opłat. W tym też zakresie, ustala się, że przepisów art. 17-32, art. 34-37, art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2-5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art. 144-146 ustawy o usługach płatniczych nie stosuje się w całości.”
W przypadku braku akceptacji zmian, wynikających z nowego Regulaminu, Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę na obowiązujących dotychczas warunkach, tj. w terminie 30 dni od daty otrzymania zakresu zmian. Niezłożenie przez Klienta oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy oznaczać będzie, że Klient zaakceptował zmiany wynikające z nowego Regulaminu, jak również uzgodnił z Nadwiślańskim Bankiem Spółdzielczym w Puławach wyłączenie stosowania niektórych przepisów ustawy o usługach płatniczych, o którym mowa w art. 16 i 32 ust. 1 ustawy.
Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian znajdą Państwo na stronie internetowej Banku lub w najbliższej placówce Banku.
Wierzymy, iż proponowane zmiany przyczynią się do zwiększenia zadowolenia z naszych usług.