Polityka informacyjna

Działając na podstawie Art. 111 z Ustawy Prawo Bankowe, a także uchwały KNF nr 385/2008 z dnia 17 grudnia 2008 w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłoszeniu, Nadwiślański Bank Spółdzielczy  w Puławach w  informuje, że "Polityka informacyjna Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach" obejmująca:

1) określenie zakresu ogłoszonych zagadnień z wymienionymi wyżej wymaganiami prawa i informacji,

2) określenie częstotliwości ogłoszenia,

3) formy i miejsca ogłoszenia,

4) zasady zatwierdzania i weryfikowania informacji podlegających ogłoszeniu, a nie ujętych w sprawozdaniu finansowym,

jest dostępna  w Centrali Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach ul. Piłsudskiego 30 (w sekretariacie Banku)

od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania Banku.

W w/w miejscu i czasie znajdują się również do wglądu dokumenty zawierające wszystkie informacje podlegające ujawnieniu.

                                                                         

                                                                   Zarząd Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Puławach
Polityka Zarządzania Ładem Korporacyjnym  
Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego  
Oświadczenie Zarządu NBS Puławy o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego  
Schemat Organizacyjny NBS Puławy

D_Urz_KNF_poz_17_2014
Opinia i Raport Biegłego Rewidenta za rok 2015